TRADUCTOR VALENCIA-CATALA

TRADUCTOR VALENCIA-CATALA

Notapor POL el 14 de Febrero, 2007 - 17:33 h.

TRADUCTOR VALENCIÀ-CATALÀ / CATALÀ-VALÈNCIA.
josepblesa | dilluns, 20 de novembre de 2006 | 02:16h
Traductor valencià-catalàTenim el goig de presentar-vos el darrer model de traductor automàtic valencià-català. Tradueix uns cinquanta fulls per minut i no cal repassar el resultat perquè proporciona una traducció absolutament fiable. L'únic petit inconvenient és que si no s'hi presta molta atenció es pot confondre la versió original i la traducció...


La genialitat de Josep Maria Terricabras.

PER SI NO HO HAVÍEU VIST.

POL
 

soles unes sisentes parauletes de diferencia

Notapor G E D A Z el 14 de Febrero, 2007 - 20:18 h.

BREVE RELACION DE PALABRAS EN CASTELLANO Y SUS
EQUIVALENCIAS EN VALENCIANO Y EN CATALAN, CON
LAS QUE SE DIFERENCIAN ESTOS DOS IDIOMAS.
============================================

CASTELLANO VALENCIANO CATALAN
-----------------------------------------------
a pesar de a pesar de suposat/malgrat
a solas a sòles tot sol
abandono abandó abandonament
abanico palmito ventall
abrazo abraç abraçada
abrelatas obridor obrellaunes
abrigadero racer aixopluig
abstención abstenció absteniment
abstenerse abstindre’s abstenir-se
abuelo yayo avi
acercar acostar apropar
acomodar acomodar arranjar
acontecimiento acontenyment esdeveniment
acortar acurtar escurçar
acostarse gitar-se ajaure's
acoplar acoplar acoblar
actualmente a estes hores a hores d’ara
adecuado adequat adient
adelante avant endavant
ademas ademes mes a mes
adentro dins endins
adiestrar adestrar ensinistrar
aduana aduana duana
agacharse acatxar-se acotar-se
agrietado badat/clavillat esquerdat
aguacil aguasil agutzil
alacrán alacrá escorpí
albellón albelló claveguera
alcalde alcalde batlle
alcantarilla aigüera claveguera
alcantarillado aigüeral clavegueram
alegria alegria joia
alfalfa alfas userda
alfarzar alfarrassar mesurar a ull
alfombra estora catifa
al frente al front al cap davant
algodón cotompel cotó-fluix
algun algú quelcom
almacen almagacen magatzem
almendra armela ametlla
al mismo tiempo al mateix temps ensems
almorzar almorsar esmorzar
alzar alçar aixecar
ambos abdos ambdos
amontonar amuntonar amuntegar
ampolla bambolla butllofa
anchoa anchova aladroc
ángulo angul angle
anochecer a boqueta nit a entrada de fosc
anteanoche despus-anit abans d'anit
anteayer despus-ahir abans d'ahir
antesala antesala avantsala
apellido llinage cognom
apretar apretar premer
aproximar acostar apropar
apuñalar apunyalar acoltellar
aquí ací aquí
arañazo arrap esgarrapada
ardilla farda esquirol
arena arena sorra
arista canto caire
arrastrar arrastrar arrossegar
arrepentirse arrepentir-se penedir-se
articulo articul article
asentar assentar asseure
asesino assesi assassi
así aixina així
asomar agüaitar apuntar/traspuntar
asunto assunt assumpte
atardecer boqueta nit capvespre
atareado afaenat atrafegat
atención atenció cura
atrás arrere enrere
aun encara malgrat
aunque encara que per bé que
autorizar autorisar autoritzar
ayuda ajuda ajut

bacalao abadeig bacallà
bache clot sot
bajada baixada devallament
bajar baixar devallar
bajo baix sota
barco barc/nau vaixell
barredor agranador escombraire
barrer agranar escombrar
bastante prou bastant
bellota bellota aglà
beso bes petó
bigote bigot bigoti
billete billet bitllet
bloquear bloquejar blocar
bloqueo bloqueig blocatge
boda boda noces
bolsillo bojaca butxaca
bombilla pereta bombeta
borrador borrador esborrany
borrego borrego borrec
bosques boscs boscos
botiquín botiquí farmaciola
boxeador boxejador boxador
boxeo boxeig boxa
bresquilla bresquilla présec
buey bòu brau
buitre buitre voltor
bulla canyaret tripijoc
buscar buscar cercar
buzón buçó bustia

caida bac sotragada
caja caixa capsa
calcetin calcetí mitjó
caldo caldo brou
calentar calfar escalfar
caliz caliç calze
callejón carreró atzucat
calles carrers carrés
calzoncillos calçons calçotets
camiseta camiseta samarreta
campesino campestre camperol
candil cresol gresol
canela canella canyella
canje canvi bescanvi
capirotazo garguilot floreta
capítulo capitul capitol
capullo capoll poncella
caracter caracter caire
carrera correguda cursa
cartón cartó cartró
casar casar maridar
casi quasi gairebé
cauce caixer llit
cavidad cavitat avenc
celos cels gels
cerilla misto llumí
cerrar tancar cloure
ciego cego orb
cifra sifra xifra
cigarrillo cigarret cigarreta
círculo circul circle
citar citar esmentar
clase classe mena
clausura clausura cloenda
cocer coure escalibar
coche coche cotxe
colaboración colaboració col•laboració
colchon matalaf matalas
colegio colege col•legi
colina tossal turó
colindante limitrof confrontant
colmena colmena rusc
coloquio coloqui col•loqui
comadrona comare llevadora
con ab amb
conceden concedixen concedeixen
concedir concedir atorgar
condena condena condemna
conquistar conquistar conquerir
consecución consecució assoliment
conseguir conseguir assolir
considerar considerar escatir
conversación conversació conversa
cordero corder anyell/xai
cordura trellat seny
corrida correguda cursa
corrida de toros correguda de bous cursa de braus
coso (coser) cusc cuso
cosquillas cosquerelles pessigolles
cotejar cotejar acarar
coz coç guitza
cuadro quadro quadre
cuartel quarter caserna
cubrecama cobertor cobrellit
cubo poal gadella
cucaracha panderola panereta
cuchicheo escoltet xiuxiueig
cuchillo gavinet ganivet
cuenta conte compte
cuesta costera costanera
cuero cuiro cuir
cuidado recapte compte
cultivo cultiu conreu
culto cult culte
cumplir complir servar
curar curar guarir

charla charrada xarrada
chato chato camús
chaval chicon xicot
chimenea fumeral/chimenera xemeneia
chiquitin chicotiu patufet
chispa purna guspira
chocolate xocolate xocolata
chopo chop pollancre
chufa chufa/xufa xufla
chupar chuplar xuclar

debajo devall dessota
debil dèbil fable
decapitar decapitar descapçar
decepcionar decepcionar decebre
decidan decidisquen decideixen
defender defendre defensar
delante de davant de al capdavant
dentro dins dintre
de pié dret dempeus
deporte deport esport
de repente de repent de cop sobte
desaguar desaiguar desguassar
desagüe desaigüe desguas
desarrollar desenrollar desenvolupar
desarrollo desenroll desenvolupament
desasosiego desfici negrit
descubrimiento descobriment troballa
descuidar descuidar descurar
desear desijar desitjar
desenvolver desenboldre desenvolupar
desenrollar desenrollar desenvolupar
desgarrar esgarrar estripar
deslizamiento escolada lliscament
desobediente malcregut malcreient
desocupación desocupació atur
desollador escorchador escorxador
despedir despedir acomiadar
despacho despach despatx
despechugado despitralat espitregat
destarifado destarifat eixelebrat
de veras de veres de debò
diecinueve deneu dinou
dieciocho dihuit divuit
dieciseisavo setzena setzé
diecisiete desset disset
dirección direcció adreça
dirigiros dirigir-vos adreçar-vos
disfraz disfras disfressa
disfrutar disfrutar fruir
disparate destarifo disbarat
divorcio divorç divorci
docientas doscentes dues-centes
dos dos dues
duración duració durada

empujar espentar empènyer
empujón espenta empemta
encina carrasca alzina
enchufar enxufar endollar
enero giner gener
ensalada ensalada amanida
ensayar ensajar assajar
ensayo ensaig assaig
enterarse enterar-se assabentar-se
entero sancer sencer
entonces llavors/en aixo aleshores
entrega entrega lliurament
entregar entregar lliurar
entretenido enjugassat ajogassat
enviar enviar trametre
envio enviament tramesa
escalón escaló esglaó
escoba granera escombra
escondrijo amagatall amagató/catau
esforzar esforçar maldar
eslabón eslabó baula
espabilado espabilat eixerit
espalda muscle espatla
espectáculo espectacul espectacle
espejo espill mirall
espuma bromera escuma
estancia estancia estada
este este aquest
este año enguany aquest any
estera estora catifa
estrella estrela estrella
excepto excepte tret
exija exigisca exigeis
expulsar expulsar foragitar

fachada frontera façana
faena faena feina
faltar faltar mancar
fatiga fatiga fadiga
ficha ficha fitxa
fin de semana fí de semana cap de setmana
final final darreria
firmar firmar signar
fondo fondo fons
fresa fraula maduixa
fraile flare/frare monjo

ganadería ganadería ramadería
ganado ganado ramat
garabato garabat gargot
garrafa marraixa garrafa
gasto gasto despesa
gemir gemecar gemegar
globo globo globus
golosina llepolia llaminadura
golpe colp cop
gorrión teuladí pardal
gozar gojar gaudir
gozo goig gaudi
granizada graniçada calamarsada
granizo graniç/granisol calamarsa
grabar gravar enregistrar
grieta badall/clavill clivella
grifo aixeta grif
guijarro cudol còdol
guindilla vitet pebrina

habichuela fesòl mongeta
hacer novillos fer fugina fer campana
hacia cap a envers
hartar fartar atipar
harto fart tip
helar gelar glaçar
herramienta ferramenta eina
hielo gèl glaç
hierba herba gespa
hojalata llanda llauna
hombres homens homes
hornillo foguer fogó
hoy hui avui
hoz corbella falç
hucha vedriola guardiola
huelga folga vaga
huella calcigada petjada
hundir afonar enfonsar

iglesia iglesia esglesia
impuestos imposts impostos
inclinarse acatxar-se acotar-se
incluso inclús àdhuc
inflar unflar inflar
informar informar assabentar
invadir invadir envair
invernadero hivernacul hivernacle

jacena jasena jassera
jarra pitxer gerró
jofaina safa palangana
jóvenes jovens joves
juicio juí judici
juguete joguet joguina
juntar ajuntar confegir
juventud joventut jovent

labrador llaurador payes
lagarto fardacho llangardaix
lanzar llançar llençar
las dos les dos abdues
lechuga ensisam enciam
lejos llunt lluny
levantar alçar aixecar
limon llima llimona
lio/enredo embolic embull
llamar cridar xisclar
llenado omplit omplert
lo (art. neutro) lo el
loco loco-foll boig
lonja llonja llotja
los dos els dos tots dos/ambdos
lugar lloc indret

macizo maciç massis
madeja madeixa troca
maestro mestre mestrivol
maleza malea ermot
malo roïn dolent
manguera manguera manega
manifiesto manifest pales
manteca sagí llard
mantener mantindre mantenir
manzana de casas mansana illa
manzanilla camamirla camamilla
mareo mareig marejol
marionetas marionetes putxinel•is
mariposa palometa papallona
matadero matador escorxador
matorral aixara rebollam
mechero mistera encenedor
mediante mediant mitjançant
medias calces mitges
medida mida mesura
medio mitan mitja
medios mijos mitjans
medir medir amidar
mejillon clochina musclo
melancolia melancolia melangia
melocotón bresquilla pressec
mendrugo manró rosegó
menear menejar bellugar
menguar menguar minvar
mensaje mensage missatge
mentira mentira mentida
mentiroso mentirós mentider
mesa camilla tendur taula camilla
meseta replanell repla
metro metro metre
mia meua meva
migaja molla engruna
milagro milacre miracle
millar miller miler
millon milló milio
minero miner minaire
mirar mirar esguardar
mitad mitat meitat
molestia vectigal molestia
momento moment estona
monasterio monasteri monestir
mondadientes furgadents escuradents
monton muntó munt
mordisco mòs mossegada
moreno moreno bru
morir morir finar
mover menejar bellugar
mucho molt gaire
mueca caraça ganyota
muesca mossa osca
muñeca monyica canell
mustio pansit marcit

naturaleza naturalea natura
navaja navaixa navalla
niño chiquet nèn
no no no pas
nodriza dida mainadera
nogal anouer noguera
noria nòria sinia
nosotros nosatros nosaltres
novia novia nuvia
novio nòvio promés
nucleo nucleu nucli
nudo nuc nus
nuez anou nou
numero numero nombre
numeroso numerós nombros

obstaculo obstacul obstacle
octavo ouctau huité
ocho huit vuit
ojalá ixcà tant de bo
oler olorar oldre
orar orar pregar
orden orde ordre
orquesta orquesta orquestra
oruga gruga eruga
orza orça ancolla
os vos us
oso orso onso
otorgado otorgat atorgat
otro atre altre

pábilo torçuda ble
pájaro pardal ocell
palabra paraula mot
palangana safa palangana
paliza palissa pallissa
parada paró aturada
parar parar aturar
parecer paréixer semblar
pasado mañana despus-demá pasat demá
pasajero passager passatger
patata creïlla patata
pato anet anec
pegar fuego pegar foc calar foc
peine batidor pinta
peligro perill risc
peluca peluca perruca
peluquería peluquería perruquería
pepino pepino cogombre
pequeño menut-chicotet petit
perejil jolivert julivert
permanecer permaneixer romandre
pesadez pesadea feixugor
pescuezo bascòll clatell
pimiento pimentó pebrot
pinar pinar pineda
pisada calcigada petjada
pisar chafar trepitxar
pitera pitera atzavara
plata plata argent
poco miqueta mica
polvos polvos pólvores
poner en marcha moure engegar
pozal poal galleda
precipicio precipici penyasegat
prender fuego pegar foc calar foc
presupuestos presuposts presupostos
prestamo prestam manlleu
prestar prestar/amprar manllevar
prevenir previndre preveure
profundizar profundisar aprofundir
pronto pronte aviat
proponer propondre proposar
próximo próxim proper
pues puix doncs
pulpo polp pop
pulsera polsera manilla
pulsos polsos temples

que viene que ve vinent
querer voler estimar
quieto quet quiet
quinto quint cinquè

raposa rabosa guineu
rascacielos arrapacels gratacels
rascar rascar gratar
red xarcia/ret xarxa
redondo redó rodó
relampago rellamp llampec
reloj rellònge rellotge
remojo remulla remull
rentabilidad rendabilitat rendibilitat
resbalar esvarar relliscar
resplandecer resplandir resplendir
robo robament/ròbo robatori
rodear rodejar envoltar
rojo roig vermell
rotura trencament trenc
ruedo rogle rotlle

sabañon prunyo penelló
sacar traure treure
salir eixir sortir
sandía meló d'Alger sindria
sapo renoc gripau
sarampión pallola xarampió
savia llacor rovina
semana semana setmana
sentarse assentarse seure
sepas sapies sapigues
séptimo septim seté
ser ser esser
seriedad serietat seriositat
servicio servici servei
servilleta tovalleta tovallons
sesenta xixanta seixanta
sexto sext sisè
sillar sellar carreu
sin embargo no obstant nogensmenys
socarron chamarrusquer sorneguer
solamente només solament
solicitud solicitut sol•licitud
soltar soltar/amollar aviar
soltero fadrí solter
sombrero xapell capell
sordera sordera sordesa
sorprendido sorpres bocabadat
su el seu/s llur/s
suceso succés esdeveniment
sugerencia suggerencia suggeriment
supuesto supost suposat
suya seua seva

tabique barandat envà
tantear tantejar temptejar
tanteo tanteig tempteig
tarde vesprada tarda
tartamudear tartamudejar quequejar
tartamudo tartamut/botijos quec
telefonear telefonar trucar
tempestad tempestat tempesta
tener tindre tenir
tesoro tesor tresor
timón timó farigola
tio tio oncle
tipo tipo tipus
tiro tir tret
título titul titol
tonelada tonellada tona
toro bòu brau
tosa tusca tussi
toso tusc tusso
traicionar traicionar trair
triunfo triumf triomf
trompa trompa baldufa
tropel tropell patoll
tropezar entropeçar ensopegar
tuberia tuberia canonada
tubo tubo canó
tuya teua teva

utensilio aïna eina
utilizar utilisar utilitzar

vacaciones vacacions vacances
validez validea validesa
vaso gòt vas
vehiculo vehicul vehicle
veneno verí metzina-túixec
venir vindre venir
ventaja ventaja avantatge
ver vore veure
verdadero verdader vertader
veré voré veuré
verías voríes veuríes
verter abocar vessar
vez volta vegada
vigesimo vigesim vinté
viruela pigota verola
visto bueno conformitat vist i plau
viuda/do viuda/do vidua/vidu
vivienda vivenda habitacle
volantin volantí tombarella
vomitar bossar perbocar
vosotros vosatros vosaltres

ya que ja que car/ates que
yeso algeps guix
yo yo jo

zanahoria safanòria pastanaga
zurrón sarnacho sarró


589
G E D A Z
 

A vore tu

Notapor Eñ gran capità el 14 de Febrero, 2007 - 21:59 h.

Tu normalment quin utilitzes?
És una curiositat.

El castellanono ? però el que hablan en Argentina o en Chile o el de California.

Tots haurien de tindreel graduat escolar per poder escriure en el fòrum.

Analfabets
Eñ gran capità
 

formes de parlar.

Notapor POL el 15 de Febrero, 2007 - 0:24 h.

Poc a poc,
De totes les paraules que anomenes tindries prou amb els dits de les mans i dels peus per trobar els mots que son diferents del catala de Catalunya. Pel que fa als altres o tenen equivalencia en els altres parlars comarcals tant de catalunya com de Mallorca o son castellanismes que tambe emprem diariament pero amb la diferencia que alguns ja els hem foragitat del parlar diari. Hi ha altres paraule, com ara quelcom o ensems que tenen un us molt restringit i aixo vol dir que fem servir la mateixa forma valenciana. Aquesta tria qe has fet la podries fer tambe amb l'andalus respecte al leones o el castella de l'arago. O sigui que t'equivoques de ple.
POL
 

Re: TRADUCTOR VALENCIA-CATALA

Notapor traductor-furioso el 27 de Septiembre, 2016 - 8:56 h.

Hola chicos!!

Soy director de cine independiente de Valencia y estamos pensando lanzar la película que estamos produciendo también en catalán. Pero tenemos un problema: por más que buscamos traductores jurados, no hay forma de dar con una empresa de traducciones juradas en catalán. Para el que no lo sepa, un traductor jurado es algo así como un traductor oficial. Es que, claro, hay mucho intrusismo y estamos hablando de una peli, no de cualquier otra cosa. Preferiblemente, que sea un
traductor jurado de Valencia.

Estuve mirando traductores por foros y por plataformas de servicios como Fiverr y, la verdad, no terminan de convencerme. Es que, además, tampoco es que haya muchos de traducciones de español-catalán o de catalán-inglés.

He visto un par, os las dejo por aquí, pero no tengo ninguna referencia:
dixit .es/
triotraducciones .com/
clinter .com/
nakom .net/

(No me deja poner más URLs, por eso las he puesto separadas, disculpad)
traductor-furioso
 
Mensajes: 7
Registrado: 27 de Septiembre, 2016 - 8:33 h.

Re: TRADUCTOR VALENCIA-CATALA

Notapor Diego Ablan el 28 de Octubre, 2016 - 17:58 h.

Excelente información amigo! :D
Diego Ablan
 
Mensajes: 4
Registrado: 28 de Octubre, 2016 - 17:55 h.

Re: TRADUCTOR VALENCIA-CATALA

Notapor Traductor Jurado el 14 de Mayo, 2018 - 9:04 h.

Buenos días, mi empresa dispone de traductores de catalán, tenemos un gran recorrido en traducciones de catalán a español. También somo especialistas de traducciones juradas en todo tipo de idiomas. Nos situamos en todas las provincias de España.
Traductor Jurado
 
Mensajes: 1
Registrado: 14 de Mayo, 2018 - 8:56 h.

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados

cron